Nieuws van de werkgroep Warmte-Koude Opslag

De werkgroep WKO zit niet stil. We zijn dan ook verheugd, dat we in dit stadium een aantal vorderingen kunnen melden in ons onderzoek naar de (on)mogelijkheden van WKO.
Een eerste inventarisatie heeft duidelijk gemaakt, dat er op dit moment behoorlijk wat huishoudens interesse hebben in WKO. Het zal duidelijk zijn: hoe meer (potentiële) deelnemers, des te groter de kans van slagen. Ook de propositie die we t.z.t. aan de wijkbewoners kunnen voorleggen, wordt financieel aantrekkelijker naarmate er meer deelnemers zijn. Opgave verplicht je op dit moment nog tot niets. Afhankelijk van een aantal keuzes, is WKO niet alleen geschikt voor ‘nieuwbouw’, maar ook voor goed geïsoleerde woningen in de ‘oudbouw’.

In het kort de vorderingen tot nu toe  

  1. Er zijn contacten met andere initiatieven/projectgroepen in de omgeving. Eén daarvan is de Oranjerie in de Maredijkbuurt, een duurzaam wonen project in Leiden. Zij zijn al verder gevorderd in het zoeken naar alternatieve warmteopties en zijn bereid om hun ervaringen met ons te delen. Voor wat betreft een aantal zaken hoeven we dus niet opnieuw het wiel uit te vinden.
  2. Er is een eerste aanzet gedaan om na te gaan wat de mogelijke opties en kosten zouden kunnen zijn van WKO. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. We zijn daarvoor in contact getreden met een bureau dat ons kan ondersteunen om de uitvraag voor realisatie van een mogelijke oplossing in de markt te kunnen zetten en om de businesscase (kosten en baten) verder uit te werken.
  3. Het Houtkwartier heeft een webapplicatie ontwikkeld waarmee bewoners een dossier kunnen opbouwen over hun eigen huis. Het dossier biedt bewoners ondersteuning tijdens het hele proces van de energietransitie. Daarbij gaat het o.a. om: nulmeting (vaststellen van de huidige situatie), het kiezen van de toekomstige energievoorziening, vaststellen van de benodigde toekomstige capaciteit van de energievoorziening voor een woning, straat, wijk. We hebben hiermee een proef gedaan, om na te gaan of we dit instrument ook kunnen inzetten voor het bepalen van de warmtevraag i.h.k.v. WKO. De bevindingen van deze proef bespreken we binnenkort in de werkgroep. Wordt vervolgd.
  4. We onderhouden verder ook contacten met de gemeente Leiden, o.a. over de aanleg van leidingen en het vergunningentraject.

Waar hebben we jullie hulp voor nodig?

Degenen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in WKO en hun e-mailadres aan ons hebben verstrekt, worden binnenkort benaderd met de vraag om hun energieverbruik te delen.

Gegevens over het energieverbruik van de verschillende woningen zijn van essentieel belang om een goede inschatting te kunnen maken van de (toekomstige) warmtevraag. En dat is nodig om verder te kunnen gaan met het uitwerken van de mogelijkheden voor WKO en de daaraan verbonden kosten. Daarvoor benaderen wij binnenkort die bewoners, die eerder hebben aangegeven interesse te hebben. Wij hopen van harte dat iedereen hieraan zijn/haar medewerking wil verlenen.

Namens de werkgroep WKO: Oskar de Kuijer, Joke Ouwehand, Henriette Jensenius, Marjolein Kriek en namens Vogelwijk Energiezuinig: Els de Hullu.


Mocht u overigens ook enthousiast zijn, maar u heeft dit nog niet laten weten, of mochten er vragen zijn, dan graag even een e-mail sturen naar energiezuinig@vogelwijk.nl.

Klik hier voor meer informatie over Warmte-Koude Opslag: WKO 3