Wie zijn wij en wat doen wij

Stichting Vogelwijk Energiezuinig is een bewonersinitiatief dat werkt aan een duurzame toekomst voor de wijk. We willen zuinig(er) met energie omgaan en toch comfortabel wonen. Dat doen we door de warmtebehoefte te beperken door energiebesparende maatregelen te nemen. Uiteindelijk doel is dat, wanneer we aardgasvrij zijn, alle wijkbewoners moeten kunnen profiteren van een betaalbare, duurzame en schone energievoorziening.

Ook in onze wijk zien veel bewoners de urgentie, maar weten vaak niet goed welke stappen ze moeten nemen en welke maatregelen ze zelf kunnen treffen. Het is lastig door de bomen het bos te zien: welke alternatieve warmtevoorzieningen zijn er en hoe moeten we dat aanpakken: individueel of collectief? En – ook niet onbelangrijk – wie gaat dat allemaal betalen? Net als elders in het land zoekt ook de Vogelwijk naar antwoorden op deze vragen. Dat doen we samen met de gemeente Leiden en onze energie-wijkambassadeur.

Het bewonersinitiatief is sinds 2018 actief en heeft een aantal belangrijke stappen gezet in de energietransitie. Eind 2019 is de Stichting Vogelwijk Energiezuinig opgericht. Er is een kerngroep actief die regelmatig bij elkaar komt om de voortgang te bespreken. Op de foto v.l.n.r. op de bank: Els de Hullu (voorzitter), Gijs Santen (bestuurslid), Gosse Jensma (penningmeester), Joke Ouwehand (secretaris), Cees Meijer (communicatieadviseur); staand: Carlijn van der Sande (bestuurslid), Yung Lie (wijkambassadeur). Ons doel is het gebruik van schone energie te bevorderen, zodat alle bewoners inzicht hebben in de mogelijkheden en uiteindelijk weloverwogen keuzes kunnen maken voor de wijk en voor hun eigen huis. Uiteraard volgen we nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en proberen we op de hoogte te blijven van alle relevante technische ontwikkelingen.

Subsidie
We hebben een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘lokale initiatieven energietransitie’ van de provincie Zuid-Holland. Eind 2019 hebben heeft de provincie ons subsidieverzoek gehonoreerd met ruim vijftigduizend euro. Dit bedrag maakt het mogelijk om onderzoek te laten doen naar alternatieve warmtevoorzieningen die het meest geschikt zijn voor onze wijk, denk bijvoorbeeld aan een warmtenet of het inzetten van waterstof. Of het in kaart brengen van de meest effectieve energiebesparende maatregelen voor de huizen. Verder kunnen we een deel van het subsidiegeld inzetten voor participatie-activiteiten voor het creëren van draagvlak.  Alles wat we doen, moet ook bijdragen aan de doelstellingen van de overheid. Als tegenprestatie moeten we als bewoners tijd in het project investeren en ook zelf maatregelen treffen om onze woningen te verduurzamen.

Riolering
Omdat tussen 2021 en 2023 het riool in de Vogelwijk wordt vervangen, biedt dat een unieke kans om samen met de gemeente te zoeken naar mogelijkheden om de vervanging van het riool te combineren met de aanleg van andere infrastructuur (denk bijvoorbeeld aan een warmtenet). Het initiatief voor wat er mogelijk, wenselijk en realiseerbaar is, ligt volledig bij de wijkbewoners zelf, uiteraard in samenwerking met de gemeente.

Wat doet Vogelwijk Energiezuinig zoal?

 • Op wijkniveauonderzoeken we wat de mogelijke en meest realistische alternatieve energiescenario’s zijn voor de Vogelwijk. We hebben een onderzoeksopdracht gedefinieerd en opdracht verleend aan Greenvis om dit uit te werken. We hopen vóór de zomer de eerste resultaten te kunnen presenteren.
 • Op huisniveau: brengen we voor oud- en nieuwbouw in beeld wat de warmtebehoefte is. Verder kijken we naar isolatie- en andere energiebesparende maatregelen (om de warmtevraag zo laag mogelijk te maken/houden). Ook hier geldt als eerste stap dat we vooral informatie verzamelen en vervolgens definiëren waar nog verder onderzoek naar gedaan moet worden. Afhankelijk van de vraag of we hiermee voldoende kennis in huis hebben, besteden we het onderzoek uit aan een extern bureau.
 • Energiebezoeken: we leggen ‘energiebezoeken’ af en adviseren over maatregelen die de bewoners zelf kunnen treffen in hun eigen huis: van het instellen van de CV-ketel tot het isoleren van de woning. Een energiebezoek aanvragen kan via: energiezuinig@vogelwijk.nl
  Er wordt nagedacht over een vervolg op deze energiebezoeken om te stimuleren dat bewoners zelf aan de slag gaan in zogeheten buurgroepjes. Je kunt dan van elkaar leren en elkaar stimuleren om ‘de handen uit de mouwen te steken’.
 • Zonnepanelen: bij het verduurzamen van onze wijk horen ook zonnepanelen. Daarom is er recent een ‘tweede ronde zonnepanelen’ gestart. Wij adviseren bewoners over de mogelijkheden en wat de meest geschikte optie is voor hun individuele woonsituatie. We bundelen de vragen, ondersteunen bij de selectie van leveranciers en beoordelen offertes. Want gezamenlijk weten we meer en valt er ook voordeel te behalen!
 • Informatie- en inspiratiebijeenkomsten: we verzorgen regelmatig bijeenkomsten, waarin we vertellen over onze bevindingen en resultaten en ook kennis met elkaar delen. We nodigen daarvoor deskundigen uit, of de gemeente, maar ook personen die al langere tijd bezig zijn met energietransitie (in hun wijk) en dus al de nodige praktijkervaring hebben opgedaan. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en proberen we de vragen, die er leven, te beantwoorden.
 • Participatie: uiteraard willen we dat zoveel mogelijk mensen in de wijk participeren. We roepen daarom iedereen op om aan te geven wat mist en wat nog zou moeten gebeuren? Expertise op het gebied van energietransitie of andere goede ideeën zijn altijd zeer welkom; bijvoorbeeld als het gaat om participatie, het onderhouden van social media, de opzet van een website, enzovoorts. We proberen zoveel mogelijk actieve buurgroepjes en groepjes rondom een bepaald thema te organiseren.
 • Nieuwsbrief en social media: de laatste ontwikkelingen staan in de digitale Nieuwsbrief Vogelwijk Energiezuinig, die circa vier keer per jaar verschijnt. Abonneren kan via: 
  energiezuinig@vogelwijk.nl
  Verder maken we gebruik van Facebook en Nextdoor om allerlei wetenswaardigheden te delen.